SURATTHANI NIGHT CAR FREE DAY 2018

วันที่ 24 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 207 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปล่อยขบวนปั่นจักรยาน ด้วยชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “SURATTHANI NIGHT CAR FREE DAY 2018”
เพื่อรณรงค์ห้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถจักรยานเพิ่มขึ้น ลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ลดปัญหาการจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง โดยมีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คัน ทั้งนี้ขบวนนักปั่นได้ร่วมชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail