ประชุมโครงการปรับปรุงผังเมืองฯ

วันที่ 21 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 160 ครั้ง

#ประชุมโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่ , นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล,นายก อบต.ในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานหอการค้าฯ โยธาธิการและผังงานจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
เพื่อร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail