โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติด” (new young thai smart & strong mind) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติด” (new young thai smart & strong mind)
โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่สภาเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ได้มีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพื่อรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเครือเทศบาลและศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้งสิ้น 320 คน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมวังใต้

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail