อบรมเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างโลโก้ผลิตภัณฑ์

วันที่ 18 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวังใต้ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยกองสวัสดิการสังคม
จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้ในการทำโลโก้ สร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail