รับมอบเกียรติบัตร เด็กและเยาวชนคนดีศรีตาปี

วันที่ 21 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำเสนอ นายสหชาติ คล้ายอุดม ประธานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เด็กและเยาวชนคนดีศรีตาปี) ประจำปี 2561
ซึ่งจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือก นายสหชาติ คล้ายอุดม ประธานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สังกัดโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี “สาขากีฬาและนันทนาการ” โดยรับมอบเกียรติบัตร จากนายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เนื่องในงานโครงการรวมพลเด็กและเยาวชนเมืองคนดีเทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” โดยมีกองสวัสดิการสังคม ผอ.โรงเรียนกีฬาฯ คณะครูนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
เนื้อหาข่าว โดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail