พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

วันที่ 13 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ความเข้าใจอันตรายจากยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมอบรมจำนวน 100 คน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ภาคส่วนคือ 1. การอบรมภาคทฤษฎี 2. การอบรมภาคปฎิบัติ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น จำนวน 7 วัน มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูและบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ สถาบันศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail