พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน ท.๕ “สกุณาเกมส์” ครั้งที่ 14

วันที่ 14 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 94 ครั้ง

#พิธีเปิดกรีฑาสีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ “สกุณาเกมส์” ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ “สกุณาเกมส์” ครั้งที่ 14
โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน สมาคมผู้ปกครอง เข้าร่วม ภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียน กล้าการแสดงออก พร้อมมีการแข่งขันกรีฑา และจะมีพิธีปิดการแข่งขันในช่วงเย็นวันเดียวกัน

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail