พิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

วันที่ 19 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง

#พิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561จำนวน 100 คน
ซึ่งสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ความเข้าใจอันตรายจากยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูและบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail