พิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน ท.๕ (สกุณาเกมส์) ครั้งที่ 14

วันที่ 14 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดการแข่งขัน พร้อมมอบเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬากรีฑาสีนักเรียน ท.๕ (สกุณาเกมส์) ครั้งที่ 14
เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนทุกคนจะได้มีจิตใจที่เข้มแข็งมีร่างกายที่แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail