ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

วันที่ 24 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง

#การประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ซึ่งสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาวาระต่าง ๆ 39 วาระ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 15,30 สิงหาคม 2561 , เรื่องกระทู้ถามต่างๆ , เรื่องญัตติขอความเหนชอบแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ ,ญัตติขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างญัตติขออนุมัติเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น , และเรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ของแต่ละสำนัก/กอง นอกจากนี้มีการซักถามเรื่องอื่นๆ ที่จะประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี โดยมีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุมฯ และมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ภาพข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
เนื้อหาข่าว โดย นภารัตน์ สุทธินุ่น

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail