ประชุมพิจารณารายงานการส่งงานงวดที่ 1

วันที่ 28 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมพิจารณารายงานการส่งงานงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีดร.สุริยะ แช่มศรีรัตน์ เป็นประธานการประชุม
เพื่อพิจารณารายงานการส่งงานงวดที่ 1 ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีนายก อบต.ในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานหอการค้าฯ โยธาธิการและผังงานจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 2
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail