ประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 20/2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง

#ประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 20/2561

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 20/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆของทุกสำนัก/กอง
ทั้งร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสำนัก/กอง โดยมี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail