ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR )และราคากลางการจ้างเหมาจัดงานประเพณีชักพระ ฯ

วันที่ 14 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 110 ครั้ง

#ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR )และราคากลางการจ้างเหมาจัดงานประเพณีชักพระ ฯ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR )และราคากลางการจ้างเหมาจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี 2561 เพื่อปรึกษาหารือและร่วมแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในเรื่องการกำหนด
TOR รายละเอียด ขอบเขตงาน และราคากลางการจ้างเหมา ในการนำไปใช้จัดงานประเพณีชักพระ ฯ ประจำปี 2561 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่จะให้การจัดงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และตามระเบียบฯ โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มีรองปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail