ประชุมการจัดงานประเพณีชักพระ ฯ ประจำปี 2561

วันที่ 12 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง

ประชุมการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561นายเอกพจน์ ยอดพินิจ ,นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ เข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณีชักพระ –ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2561 ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมขึ้น เพื่อร่วมพิจารณาในกิจกรรมหลักๆและติดตามงานของฝ่ายต่างๆ ร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่จะเกิดขึ้น ที่จะทำให้การจัดงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมฯ มีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ตัวแทนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail