ทน.สฎ. ลงนาม MOU กับ กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีนายรัตนชัย อ้นเจริญ ผอ.กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ รักษาการ ผอ.กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย ภายในงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพ เมื่อวันที่ 3 กันายน 2561 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมและรณรงค์การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพประชากรผ่านการอ่านและการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังผ่านมิติทางวัฒนธรรมการอ่านอันเป็นวิธีที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน และสังคม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย ศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail