ต้อนรับ อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี

วันที่ 20 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง

#ต้อนรับ อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ที่นำคณะมาศึกษาดูงานด้านความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร
ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานต่อไป ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ภัตตาคารมณเฑียร ถนนลูกเสือ

ภาพข่าว โดย นางสาวนภารัตน์ สุทธินุ่น
เนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail