ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หงาว จ.ระนอง

วันที่ 14 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน 43 คน
ซึ่งมาศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปด้าน “ การบริหารจัดการที่ดี ” ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง และสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail