ขยะแลกไข่ แลกน้ำยาอเนกประสงค์ แลกปุ๋ยไส้เดือนดิน

วันที่ 21 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง

#ขยะมีค่า!!! อย่าเพิ่งทิ้ง…..

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน
ร่วมกิจกรรมลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะกับทางเทศบาลฯ โดยทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 น.
ภายในเทศบาลมีกิจกรรมขยะแลกไข่ แลกน้ำยาอเนกประสงค์ และแลกปุ๋ยไส้เดือนดิน สะสมขยะตามจำนวน
แล้วมาร่วมกิจกรรมกับเทศบาลฯ นะค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 077-272513 ต่อ 302

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail