การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2561 เพื่อร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เรื่องการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยมีนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน
พร้อมรองปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง และคณะกรรมการสนับสนุนฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 2
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail