การจัดแสดงผลงานโรงเรียน/ผลงานนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ LD

วันที่ 3 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 155 ครั้ง

ร่วมเปิดการจัดแสดงผลงานโรงเรียน/ผลงานนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ LD
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิด “การจัดแสดงผลงานโรงเรียน/ผลงานนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (Symposium) ในการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)” ประจำปี 2561 โดยมีนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส (เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ :LD) และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสให้เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและความสามารถเฉพาะของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมได้เยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ สุราษฎร์ธานีฮอล์ล ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail