โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง

#อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงของสตรีไทย ต่อการเจ็บป่วยและตายโดยโรงมะเร็งเต้านม เพราะยังไม่สามารถค้นหาสาเหตุสำคัญได้ จึงต้องป้องกันตัวเอง คือการตรวจอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ โดยมี ดร.วาสินี วงศ์อินทร์ จากสำนักการสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ น.ส.ไปรมา กลิ่นนิรัญ จากสำนักการสาธารณสุขพุนพิน มาให้ความรู้อย่างถูกวิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล แกนนำสุขภาพชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วม ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail