เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นการสร้างเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและทีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ครอบครัวพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
#ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ มอบรถสามล้อโยกคนพิการ แก่นางสาว ภคพร ดำรงศิลปประเสริฐ ซึ่งรับมอบแทน นายอรุณ ดำรงศิลปะประเสริฐ อีกด้วย

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail