เปิดโครงการรร่วมใจไกล่เกลี่ยสำหรับนักเรียนฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง

#พิธีเปิดโครงการรร่วมใจไกล่เกลี่ยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนเทศบาล ๔
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเบญจศก โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวต้อนรับ นายสุเนติ คงเทพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประธานฯ และคณะ ในพิธีเปิดโครงการรร่วมใจไกล่เกลี่ยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) จำนวน 124 คน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคมก่อให้เกิดความปรองดอง รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๔ เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนฯ เข้าร่วม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail