เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 146 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีแนวทางการปฏิบัติเป็นมาตรฐานชัดเจนโปร่งใส วัดผลการดำเนินงานได้ บูรณาการบริหารจัดการร่วมกัน สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาล จำนวน 70 คนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail