เปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพชีวิตไทยตามกฎหมาย สู่การพึ่งพาตนเองในโลกปัจจุบัน” และความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านอาจารย์มารุต เมธิดก จากสวนโมกขพลาราม มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องศรีวิชัย B-C โรงแรมวังใต้ ทั้งนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรและโล่แก่สตรีดีเด่นในชุมชน จำนวน ๕๒ ท่าน และมารดาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนระดับเทศบาลจำนวน ๕ ท่าน

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี และนางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail