เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน“ตลาดล่างเกมส์” ครั้งที่ 13

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 120 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง) จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “ตลาดล่างเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนทุกคนจะได้มีจิตใจที่เข้มแข็งมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูในสังกัดเทศบาล นักเรียนโรงเรียนเทศบาล๓(ตลาดล่าง) และผู้ปกครองเข้าร่วม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail