เตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าฯ ประจำปี 2561

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 602 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการศึกษา จัดประชุมการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2561 การจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ในการหารือและพิจารณา การจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน ในบริเวณถนนหน้าเมือง บริเวณเขตเทศบาล การแจกบัตรพุ่ม พร้อมกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าฯ ประจำปี 2561 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2561 รวม 9 วัน 9 คืน ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชน คณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail