อบรม ” การปลูกผักสวนครัวและตัดเย็บกระเป๋าผ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพ”

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง

#โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)ในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปลูกผักสวนครัวและตัดเย็บกระเป๋าผ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)ในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปลูกผักสวนครัวและตัดเย็บกระเป๋าผ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ด้านอาชีพเพิ่มขึ้น สามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ภายในครอบครัว และพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 2
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail