อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง

นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561ในโครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อสืบสานพระปณิธานของพระองค์ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ของสารไอโอดีน สามารถเลือกบริโภคเกลือและครื่องปรุงรสที่มีสารไอโอดีนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในครัวเรือนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทำให้ช่วยลดอัตราการเกิดโรคจากขาดสารไอโอดีนในชุมชนได้ ซึ่งได้รับวิทยากรสำนักท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวรายุทธ์ เกิดผล ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล แกนนำสุขภาพชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail