อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์และ Microsoft Word เบื่องต้น” ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์กองสวัสดิการสังคม เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 20 คน
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail