ประมวลภาพการออกหน่วยให้บริการประชาชนเชิงรุก เขต 4 บึงขุนทะเล

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 154 ครั้ง

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ 4 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ร่วมให้บริการประชาชน ประจำปี 2561 “ชุมชนบึงขุนทะเล” เพื่อลงพื้นที่เชิงรุก ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรคของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยออกให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในของเทศบาลฯ และหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล ประธาน/คณะกรรมการชุมชน รวมไปถึงตัวแทนหน่วยงานบริการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านสุชน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail