ประมวลภาพการฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 167 ครั้ง

#อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงของสตรีไทย ต่อการเจ็บป่วยและตายโดยโรงมะเร็งเต้านม ซึ่งในช่วงบ่ายได้มีการฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อสามารถมีความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ไปเผยแพร่แก่คนในชุมชนต่อไป โดยมี ดร.วาสินี วงศ์อินทร์ จากสำนักการสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ น.ส.ไปรมา กลิ่นนิรัญ จากสำนักการสาธารณสุขพุนพิน มาให้ความรู้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail