ประชุมเพื่อสรุปร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย และภาคใต้ฝั่งอันดามัน จามที่กลุ่มจังหวัดได้มีการหารือในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะผู้บริหารสำนักงานงบประมาณ คณะผู้หริหารกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารหอการค้าไทย คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารธนาคารไทยภาคใต้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail