ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีชักพระฯ กำหนดวันที่ ๒๑-๒๙ ตุลาคมนี้

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล และนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานสุราษฎร์ธานี และสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวม ๙ วัน ๙ คืน ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ๒ ภูมิภาค อีสาน-ใต้ เข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบล ออกพรรษาเที่ยวงานชักพระฯสุราษฎร์ฯ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ และนางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail