ประชุมพิธีทำบุญตักบาตรทุกอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือน

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการจัดพิธีทำบุญตักบาตรบริเวณรอบศาลหลักเมือง ทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือน ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญเช่นกัน ดังนั้นในที่ประชุมได้มีการหารือถึงกำหนดการเวลาพิธีทำบุญตักบาตรให้ตรงกัน ซึ่งจะใช้สำหรับเดือนสิงหาคมเท่านั้น คือในช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail