ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน เดือนสิงหาคม

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 138 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน เดือนสิงหาคม
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดให้มีการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องแก่ประธานชุมชน พร้อมร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail