ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 153 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ มีวาระการประชุมที่แจ้งให้ทราบถึงการจัดโครงการ/จัดอบรม/และการขอความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงพิจารณาถึงการจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล การคัดเลือกบุคคลต้นแบบผู้ทำหน้าที่บิดาที่สมบูรณ์แบบในชุมชน รวมถึงการสำรวจความต้องการติดตั้งกล้อง CCTVพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้งนี้มีการรายงานกิจกรรมที่เกิดขึ้น มีการเสนอปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในชุมชน อีกด้วย โดยมีปลัดเทศบาล ผอ.กองสวัสดิการฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานและคณะกรรมการชุมชน ณ โรงแรมวังใต้ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail