ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งมีระเบียบวาระเรื่องการสรุปผลการเบิกจ่ายงาบประมาณตามเทศบัญญัติงาบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไตรมาส 3 และการสรุปผลการดำเนินโครงการ มีการพิจารณาถึงเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตั้งและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ และร่วมคัดเลือกโครงการที่สำคัญโดยมีผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ตัวแทนสภาเทศบาล ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนภาคประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 2

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail