ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลฯ

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง

#ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561 มีระเบียบวาระประชุมเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ค่าเช่าท่าเทียบเรือเกาะสมุย ,ค่าเช่าท่าเทียบเรือเกาะพงัน, ค่าเช่าท่าเทียบเรือเกาะเต่า, โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ และห้องน้ำสาธารณใต้สะพาน(ศาลหลักเมือง) ทั้งนี้มีการขอมติต่อคณะกรรมการฯในหลักเกณฑ์ต่างๆ อีกด้วย โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองปลัดเทศบาล นายอำเภอเมืองฯ เจ้าพนักงานที่ดิน พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail