ซ่อมแซมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ และพื้นผิวถนนบางกุ้ง

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการช่างสุขาภิบาล ส่วนการช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ และพื้นผิวถนนบางกุ้ง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -3 ธันวาคม 2561 เพื่อปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของคณะผู้บริหาร “สร้างนครสราษฎร์ธานี สู่นครแห่งความ สะดวก สบาย ปลอดภัย”
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail