จัดการอบรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง

#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการอบรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัยหายาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัยหายาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
โดยงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระปณิธานของพระองค์ และเพื่อเป็นการสร้างกระแสนิยมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง แกนนำสุขภาพชุมชน เยาวชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม ณ โรงแรมเค พาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail