กีฬาภายใน “สุราษฎร์พิทยาเกมส์”

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 156 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย และนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “สุราษฎร์พิทยาเกมส์” โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันก่อเกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชน มักมีปัญหายาเสพติด เมามัวอบายมุข ไม่สนใจเล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด ซึ่งมีคณะครูและนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail