กิจกรรมวัน “หนูรักแม่” ท.๕

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงานวัน “หนูรักแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน พร้อมการนำดอกมะลิกราบแม่เพื่อแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ สำนึกถึงพระคุณของแม่และได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อให้แม่ได้รับความสุขและความอบอุ่น ทั้งนี้มีคณะครูนักเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสุวรรณกูล อาคารธรรมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail