การประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนายสันติ นุ้ยเมือง รองประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 , เรื่องญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3, เรื่องญัตติขอความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1-3) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา), เรื่องญัตติขอความเห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1-3) สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง), เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจำนำ, เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561, เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ นอกจากนี้มีการซักถามเรื่องอื่นๆ อีกมายมาย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail