การถอดบทเรียนโครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพชุมชน

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน หลักสูตร “การถอดบทเรียนโครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพชุมชน” โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 70 ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 เน้นการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้ชุมชนได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากการเข้าร่วมโครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพชุมชน มาจัดแสดง พร้อมมีการบรรยายถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมวังใต้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail