พิธีเปิดงานโครงการรู้รักษ์ภาษาไทย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 121 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการรู้รักษ์ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย รณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์และสืบทอดภาษาไทยให้ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม อันเป็นภาษาประจำชาติไว้ให้งดงามยั่งยืนตลอดไป โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ชมรมผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail