เปิดอบรมผู้นำนักเรียน “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำนักเรียน หลักสูตร “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” มีนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดการอบรมในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารส่วนการสื่อสารศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกภาคที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัย และอันตรายของยาเสพติด ตลอดจนเป็นการสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง คณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail