เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กิจกรรมกำจัดผักตบชวาประชารัฐ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 131 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนัก/กอง บุคลากร-ลูกจ้าง คณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตลอดจน ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วม กิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาประชารัฐ ภายในคลองสวนหลวง ร.๙ พื้นที่ประมาณ ๖ ไร่ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของผักตบชวาที่มีอยู่ตามแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด ก่อให้เกิดปัญหาการกีดขวางการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลาก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทำให้น้ำเกิดสภาพเน่าเสียเนื่องจากการระบายน้ำไม่สะดวก โดยกิจกรรมครั้งนี้มีจิตอาสาและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน ณ บริเวณสวนสาธารณะสวนหลวง ร.๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี ,นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล และ นภารัตน์ สุทธินุ่น
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail