เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ เขตฯ ๓

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ให้บริการเชิงรุก ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ในเขตพัฒนาชุมชนที่ ๓ ณ บริเวณโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี “ชุมชนหนองบัว”
ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเชิงรุก ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรคของชุมชน ตลอดจน เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ โดยออกให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน บริการด้านการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น บริการการตรวจฟันถอนฟัน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการเกี่ยวกับการตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริการตัดแต่งทรงผมชาย/หญิง บริการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริการให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ของประชาชน บริการจัดหางาน/การรับสมัครงาน บริการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชมนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแจกจ่ายพันธุ์ไม้ พันธุ์พืชผักสวนครัว ตลอดจน ให้บริการและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล ประธาน/คณะกรรมการชุมชน รวมไปถึงตัวแทนหน่วยงานบริการต่างๆ มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail