สรุปผลเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้สรุปผลเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ได้รับเรื่องราวไว้ และได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รวมทั้งหมด ๑๒๗ เรื่อง ดังนี้
๑. สำนักการสาธารรณสุข รวม ๖๐ เรื่อง ดำเนินการแล้ว ๔๙ เรื่อง รอดำเนินการ/เข้าแผน ๑๑ เรื่อง
๒. สำนักการช่าง รวม ๖๗ เรื่อง ดำเนินการแล้ว ๔๙ เรื่อง รอดำเนินการ/เข้าแผน ๑๘ เรื่อง
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับร้องราวร้องทุกข์ของประชาชน ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนและความไม่สะดวก หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากกิจการหรือการปฏิบัติงานของข้าราชการ หรือพนักงานจ้าง ตลอดจน น้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด สาธารณภัย ต่าง ๆ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ต้องการให้เทศบาลแก้ไข

ข้อมูล โดย ฝ่ายนิติการ
เนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail